Lokale regler

1) Hindringer
Steiner i bunker, gule og røde avstandstaker (150 og 100 meter) samt veivisningskilt på fairway er flyttbare hindringer (regel 15-2). All annen banemerking og staker samt bunkerforsterkninger er uflyttbare hindringer (regel 16-1) med rett til fritak.

2) Droppsone på hull 5 og 14
Som tilleggsalternativ til reglene for sidevannshinder, kan man ved spill på hull 5 og 14 benytte markert droppsone med ett straffeslag. Ball som ligger innenfor grønne staker skal anses som mistet (regel 18-2), men ny ball kan også spilles fra droppsone.

3) Unormale grunnforhold/GUR
Lokk til hullkopp på puttegreen er å betrakte som unormalt grunnforhold med rett til fritak. På grunn under reparasjon merket med spilleforbud må det tas fritak (regel 16-1). Dersom komitéen har markert droppsone(r) tilknyttet et slikt GUR-område skal det droppes i nærmeste droppsone selv om dette kan være nærmere hullet.

Straff for brudd på lokale regler
Slagspill – To slag
Matchspill – Tapt hull

Banemerking

Out of bounds (OOB): Ved utslag fra hull 3 og 12 er fairway på hhv. hull 4 og 13 OOB. Drivingrange er OOB merket med hvite staker

Grunn under reparasjon (GUR): Blå staker og/eller hvite linjer malt på bakken

GUR med spilleforbud: Blå staker med hvit topp

Sidevannhinder: Røde staker på hull 5 og 14 samt hull 9 og 18

Grønne staker: Ferdselsforbud av hensyn til miljøet ved hull 5 og 14

150 meters merke: Gule staker på begge sider av fairway samt lokk på fairway

100 meters merke: Røde staker på begge sider av fairway samt lokk på fairway Avstand fra staker er målt til forkant av green.

Dersom baneforholdene tilsier dette, kan komitéen innføre midlertidige vinterregler. Dette kunngjøres gjennom påskrift på scorekort og anbefalt ordlyd i «Forslag lokale regler 2019» (04.04.19) fra Norsk golfforbund gjelder tilsvarende (E-3, kort versjon).